AKTUALNOŚCI

Straż Miejska przypomina o terminie drugiej deratyzacjiStraż Miejska przypomina o terminie drugiej deratyzacji

Straż Miejska przypomina o drugiej w tym roku obowiązkowej deratyzacji, której termin przypada na 15 do 30 września.

Obecnie w ramach posiadanych uprawnień strażnicy z czterech oddziałów Straży Miejskiej Szczecin (Śródmieście, Zachód, Północ i Prawobrzeże) kierują pisma do:

- właścicieli

- współwłaścicieli

- użytkowników wieczystych

- jednostek organizacyjnych

- osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

- innych podmiotów władających nieruchomością

z prośbą o informację w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków dotyczących przeprowadzania deratyzacji w wyznaczonych terminach.

Następnie będą wysyłane prośby o potwierdzenie faktu przeprowadzenia deratyzacji i okazanie rachunków za zakup środków deratyzacyjnych, bądź przedłożenia umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w tym zakresie.

Podstawa prawna

-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z ustawą z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.4 ust.2 pkt 8

- Uchwała Nr VI/81/15 rady Miasta Szczecin w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z art.4 ust.2 pkt 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Rozdział 10 § 31:

Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin w następujących terminach:

Od 15 do 30 kwietnia

Od 15 do 30 września”