DLA MIESZKAŃCÓW

Wpłaty za mandaty karne wystawiane przez SMWpłaty za mandaty karne wystawiane przez SM


Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską Szczecin


Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

Prawomocnie nałożony mandat karny nie może zostać uchylony, chyba że grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Wówczas uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Organem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest tylko sąd, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W Szczecinie są to Wydziały Karne Sądów Rejonowych w Szczecinie.

W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia kierowany jest wniosek
o ukaranie do Sądu Rejonowego.

W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do anulowania nałożonego mandatu karnego.


Wpłaty za mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską Szczecin
Mandat karny należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Opłaty za mandat karny można dokonać osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1). Najpierw należy udać się do Księgowości (pokój 121, 122, 124 - I piętro) celem uzyskania dyspozycji wpłaty. Opłaty dokonuje się w pokoju 60 (parter) Urzędu Miasta Szczecin, lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

Można także dokonać opłaty przekazem pocztowym bądź wpłacić należność na konto:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70 - 456 Szczecin

70 1020 4795 0000 9402 0277 9353


W tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby ukaranej
  • numer PESEL
  • serię i nr mandatu karnego