KONTAKT

Formularz kontaktowyFormularz kontaktowy

 

W sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt dzwoniąc pod numer alarmowy 986

Za pomocą formularza kontaktowego mogą Państwo przesłać do Straży Miejskiej Szczecin informacje o zaistniałych naruszeniach porządku publicznego oraz o miejscach, gdzie takie nieprawidłowości zachodzą – gdy zdarzenie nie wymaga natychmiastowej interwencji Strażników Miejskich. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego Oddziału bądź Referatu SM w celu podjęcia stosownych działań. Dane osobowe podane w formularzu zostaną użyte wyłącznie w celach związanych z dalszym prowadzeniem sprawy przez Straż Miejską Szczecin.

Administrator Straż Miejska Szczecin z siedzibą w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 1b informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@sm.szczecin.pl, tel.91 44 27 623, Szczecin ul. Sebastiana Klonowica 1B 71-241 Szczecin.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pouczam o prawie do żądania od Straży Miejskiej Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem.

Jednocześnie informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest podejrzenie, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora Straży Miejskiej Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Indywidualne odpowiedzi drogą mailową na zgłoszenia wysłane za pomocą formularza kontaktowego nie są udzielane.