DLA MIESZKAŃCÓW

Wnioski i skargi dotyczące SMWnioski i skargi dotyczące SM

Komendant przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności i czynności
Straży Miejskiej Szczecin
w poniedziałki w godzinach 14:00 - 16:00

Składanie wniosków i skarg dotyczących działalności i czynności Straży Miejskiej Szczecin
w Referacie Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 16:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30


Referat Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

st. insp. Krzysztof Włodarczyk
tel. +48 91 44 27 608
fax +48 91 44 27 615

st. insp. Piotr Pawlak
tel. +48 91 44 27 620
fax +48 91 44 27 615


Podstawy prawne

Art. 253. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

§1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
§2. Kierownicy organów wymienionych w §1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.
§3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
§4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.


§3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.
2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.