JEDNOSTKI SM

Referat Dyżurnych SMReferat Dyżurnych SM

Referat Dyżurnych Straży Miejskiej Szczecin
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM

ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 600/601
fax +48 91 44 27 629
nr alarmowy 986

Kierownik Referatu Dyżurnych Straży Miejskiej Szczecin

Wojciech Sztuka


 

Do zadań Referatu Dyżurnych Straży Miejskiej należy w szczególności:

1) Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, awariach oraz miejscowych zagrożeniach i natychmiastowe reagowanie poprzez powiadamianie właściwych służb jak i jednostek odpowiedzialnych za porządek, bezpieczeństwo i sprawne działanie systemu infrastruktury miejskiej.
2) Dyslokacja patroli w mieście oraz koordynacja podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenia dot. infrastruktury i zasobów mieszkaniowych.
3) Współpraca w zakresie wymiany informacji o występujących zagrożeniach z innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek.
4) Współdziałanie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w razie zaistnienia sytuacji o znamionach kryzysu.