Akty prawne

Statut Straży Miejskiej SzczecinStatut Straży Miejskiej Szczecin


STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN


Nadany uchwałą Nr XIV/342/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r.
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 226 z dnia 12 stycznia 2016 r.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Straż Miejska Szczecin utworzona została Zarządzeniem Nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21.10.1991 r. a następnie uchwałą Nr XL/558/93 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.07.1993 r. w sprawie przekształcenia Straży Miejskiej w jednostkę budżetową, oraz uchwałą Nr LX/1127/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.07.2006 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Szczecin, zwanej dalej „Strażą”.
2. Straż jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
3. Siedzibą jak i obszarem działania Straży Miejskiej jest miasto Szczecin.
4. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

Rozdział 2

Przedmiot działania

§ 2. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Straży jest ochrona porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego.
2. Do zadań Straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440),
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 3. 1. Na czele Straży stoi Komendant, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.
2. Komendanta Straży zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.
3. Komendant zarządza Strażą i reprezentuje Straż na zewnątrz.
4. Komendant Straży reprezentuje Straż przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi
w sprawach objętych zakresem działania Straży.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 4. 1. Straż prowadzi działalność finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Straży jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Wydatki Straży pokrywane są z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadzane do budżetu Miasta.
4. Rachunkowość oraz sprawozdawczość w Straży prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek budżetowych.

Rozdział 5

Gospodarowanie mieniem

§ 5. 1. Mienie Straży jest mieniem komunalnym.
2. Straż gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki pracowników

§ 6. 1. Straż jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant Straży.
2. Zastępców Komendanta Straży zatrudnia Komendant Straży.
3. Regulamin pracy pracowników Straży wprowadza Komendant Straży.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiana statutu Straży wymaga uchwały Rady Miasta Szczecin.