O NAS

Uprawnienia SMUprawnienia SM


Uprawnienia Strażnika Miejskiego w czasie wykonywania zadań ustawowych

 • Udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego.
 • Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
 • Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia
  i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
 • Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, b) w związku z wykonywaniem czynności, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 • Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu
  w sprawach o wykroczenia.
 • Dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu; oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.
 • Wydawanie poleceń.
 • Żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
 • Zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.Strażnik Miejski w toku wykonywania czynności, ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane
w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.