OSIEDLA

Cele i zadania Strażników OsiedlowychCele i zadania Strażników Osiedlowych


Cele Strażników Osiedlowych

  • Celem działań Strażników Osiedlowych Straży Miejskiej jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa mieszkańcom poszczególnych Osiedli Szczecina.
  • Zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw przez dzieci, młodzież i dorosłych, a także eliminacja występujących zagrożeń oraz zjawisk patologicznych.

Zadania Strażników Osiedlowych

  • Stały kontakt z mieszkańcami, udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku strażnika "w służbie społeczności lokalnej".
  • Szczegółowa kontrola czystości i porządku w przydzielonym rejonie w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku
    w gminach.
  • Rozpoznanie przydzielonego rejonu służbowego pod względem terenowym, osobowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  • Patrolowanie przydzielonych rejonów, zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw.
  • Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, o sposobach zabezpieczenia i zachowania się w określonych sytuacjach w celu poprawy spokoju i porządku publicznego.

STRAŻNIK OSIEDLOWY - BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW