PROFILAKTYKA

PrzedszkolaPrzedszkola

 

Mały ale Śmiały - Bezpieczny Przedszkolak
program profilaktyczny realizowany w Przedszkolach

 

Bezpieczeństwo jest tematem zawsze aktualnym. Pojawia się najczęściej w momentach zagrożeń i niebezpieczeństw związanych
z ludzkim zdrowiem lub życiem. Niestety często, kiedy jest już za późno. Pośpiech, całkowite poświęcenie się pracy przez rodziców
w celu zapewnienia bytu sobie i dzieciom, często nie pozwala na myślenie o wychowaniu związanym z bezpieczeństwem. Powodem braku edukacji w tym zakresie bywa także nieświadomość rodziców lub ignorowanie potencjalnych zdarzeń mogących zagrozić ich pociechom. Dlatego uczenie dzieci jak zachowywać się w takich sytuacjach wydaje się być nieodzownym elementem ich edukacji oraz kształtowania odpowiednich postaw i reakcji już w wieku przedszkolnym.

Poniższy program profilaktyki ma na celu wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mającym zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo. Adresowany jest do dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, ich rodziców
i nauczycieli.

Założenia programowe

 • Program adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat, tj. dzieci przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny i edukacyjny zarazem.
 • Przygotowanie dzieci do unikania zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z życiem codziennym.

Cele programu

 • Kształtowanie bezpiecznych nawyków i zachowań u dzieci.
 • Zapoznanie z rolą i funkcją Straży Miejskiej (strażnika miejskiego).
 • Nauka rozpoznawania i właściwego reagowania na sytuacje zagrożenia.
 • Profilaktyka działań dotyczących bezpieczeństwa w życiu codziennym, związanych z unikaniem i zapobieganiem zachowań ryzykownych.
 • Działalność informacyjna i edukacyjna dotycząca zagrożeń i niebezpieczeństw.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zachowań w domu, w przedszkolu i na podwórku.
 • Wyrobienie umiejętności i nawyków niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
 • Poznanie najbliższej okolicy wokół domu i przedszkola (szkoły) oraz najbezpieczniejszej drogi do i z przedszkola (szkoły).
 • Przedstawianie dzieciom możliwych zagrożeń i niebezpieczeństw.
 • Uświadamianie w zakresie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw w stosunku do innych osób.
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań i zachowań.
 • Uświadomienie dzieciom, kto może im pomóc w sytuacji zagrożenia.
 • Zapoznanie z podstawowymi numerami telefonów alarmowych.

Struktura programu

 • Zajęcia realizowane są według określonej tematyki zawartej w programie, oraz wynikającej z potrzeb poszczególnych placówek.
 • Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości poszczególnych grup dzieci.
 • Realizacja programu odbywa się w trakcie zajęć przedszkolnych (szkolnych).
 • Przekazywanie poszczególnych treści wzmacnianie jest poprzez kontynuację działań przez nauczycieli i rodziców.
 • Stosowane są metody aktywizujące: inscenizacje, formy warsztatowe, pokazy, scenki sytuacyjne.

 

Tematy poszczególnych spotkań

 • Straż Miejska, kim jesteśmy? - przedstawienie strażnika miejskiego: jego umundurowania, zadań, obowiązków.
 • W drodze do przedszkola - podstawy ruchu drogowego:
  a) przejście dla pieszych - zasady,
  b) sygnalizacja uliczna,
  c) zasady bezpieczeństwa.
 • Jestem w przedszkolu - zasady zachowania bezpieczeństwa:
  a) podczas zabaw
  b) w budynku (na schodach, w stołówce, łazience)
  c) podczas wyjść poza teren placówki.
 • Nie znam cię - mówię NIE! - jak zachować się w kontaktach z osobami obcymi:
  a) sam w domu,
  b) na podwórku,
  c) w przedszkolu.
 • Pies i ja - jak postępować w kontaktach ze zwierzętami.
 • Z górki na pazurki - bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych:
  a) na sankach,
  b) na łyżwach.
 • Lato, lato… - bezpieczne wakacje:
  a) nad wodą,
  b) w górach,
  c) na wsi.
 • Bezpieczny w domu – zagrożenia związane z:
  a) poparzeniami,
  b) porażeniem prądem,
  c) gazem,
  d) ostrymi narzędziami,
  e) lekami.
 • „Eko - przedszkoludek” - ekologia w pigułce oczyma przedszkolaka