Działania profilaktyczne

Ferie ze strażniczkami miejskimiFerie ze strażniczkami miejskimi

Mimo wciąż trwającej epidemii koronawirusa w miarę możliwości strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. W trybie stacjonarnym pracują szkoły z poziomu klas 1-4. Obecnie trwają ferie, ale i w czasie ich trwania prowadzone są zajęcia profilaktyczne na półkoloniach i w przedszkolach.

 

Trzeciego  lutego takie zajęcia odbywały się m.in. w plenerze nad Jelenim Stawem. Tam właśnie zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek , grami i  zabawami harcerskimi (m.in. przeciąganie liny, rzuty do celu) dla uczestników półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 59. Strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki prowadziły podczas tego plenerowego spotkania prelekcje w formie zabaw interakcyjnych pod nazwą „Bezpieczne ferie” dla uczniów z grupy wiekowej 7-15 lat .

Czwartego lutego strażniczki miejskie odwiedziły Przedszkole Publiczne nr 8 z ulicy Różowej .Najmłodsi milusińscy z wielkim zainteresowaniem słuchali pań strażniczek mówiących im o bezpiecznych zabawach podczas ferii. Nagrodą za pilne uczestnictwo była okolicznościowa ”zimowa” pieczątka , traktowana przez maluszków jako ( zmywalny i nietoksyczny) tatuaż !

 

Z czego wynikają takie zajęcia i aktywność strażników szkolnych w warunkach pandemii?

 

W grudniu 2021 Wojewoda Zachodniopomorskie wydał Zalecenie dla organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego w sprawie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zimy i ferii zimowych w 2021/2022 roku w aspekcie trwania stanu epidemii wywołanego wirusem Sars -Cov-2 w województwie zachodniopomorskim.

W zaleceniu określono zakres działań dla poszczególnych jednostek, m.in. dla Straży Miejskich. W kwestii bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania ( w domu, na osiedlu, w mieście na wsi) zalecono: kontrole i monitorowanie funkcjonowania szkół oraz placówek wypoczynkowych(obiekty widowiskowo-sportowe, place zabaw i rozrywki itp.) w czasie trwania ferii zimowych. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego to kontrole z przestrzegania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19, zwłaszcza nakazu zakrywania, przy pomocy maseczek ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Wojewoda zachodniopomorski zalecił również jednostkom samorządu terytorialnego ( m.in. straży miejskiej) monitoring i prewencję miejsc zamarzniętych naturalnych zbiorników wodnych, w tym: stawów, jezior, rzek, basenów wykorzystywanych przez dzieci i młodzież jako lodowiska.

Dalsze zalecenia to inicjowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza pozostających bez opieki, a także prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i profilaktycznej na rzecz ich bezpieczeństwa. Bieżące informowanie dzieci i młodzieży o obowiązujących obostrzeniach i zasadach bezpiecznego spędzania wspólnego czasu w oparciu o występujący stan epidemii Covid-19.

 

Z powyższych zadań kierownicy jednostek administracji rządowej w województwie, jak również Starostowie Powiatów i Prezydenci Miast  przedstawiają w terminie do 18 marca 2022 roku informacje z wykonania zadań w okresie zimy i ferii zimowych  w 2021/2022 z wyszczególnieniem rodzaju i zakresu realizowanych zadań, osiągniętych rezultatów, wniosków z podjętych zadań.